Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent en een cliënt waarop Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 
2. Inspanningen Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Pedicurepraktijk Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent vermeldt prijswijzigingen duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5.personeel in de praktijk.

Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien  Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. 
6. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. 
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent vult de persoonlijke gegevens van de cliënt in op een klantenkaart. Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

7. Geheimhouding
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 8. Aansprakelijkheid
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

9. Garantie
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:
•    de cliënt andere producten dan de door Pedicurepraktijk de Veutkes geadviseerde heeft gebruikt.
•    de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd.
•    de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd.
•    de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

10. Beschadiging & diefstal
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent diefstal altijd bij de politie.

11. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent
Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.
 
13. Recht
Op elke overeenkomst tussen Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging Zieuwent en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Beste klant,

Nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden, heb ik besloten per 31-12-2023 de deuren te sluiten voor voetverzorging. Salon Ilona Ticheloven Voetverzorging gaat dicht.

Ik kies mijn vrijheid!
Deuren dicht doen betekent dat er nieuwe deuren open kunnen gaan.

Dank voor al uw vertrouwen!
Ik wens jullie het allerbeste.

Met vriendelijke groeten,
Ilona Ticheloven